Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej AnimaFilm
ul. Aleksandra Fredry 7, 61-701 Poznań
animafilm@tvsfa.com
Tel. 61. 852 01 05

Prezes Zarządu 
Ewa Sobolewska

Członkowie Zarządu 
Anna Gałązkowska, Hanna Górnicka-Holeczek 

KRS 0000251294, REGON 300253186, NIP 7781434316

Projekt logo Fundacji AnimaFilm: Elżbieta Kandziora

Osoby fizyczne i prawne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na cele statutowe Fundacji.
Dane potrzebne do dokonania przelewu:
Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej AnimaFilm
ul. Aleksandra Fredry 7, 61-701 Poznań
Nr konta bankowego: 80 1240 6595 1111 0010 2897 4609
Nazwa banku: BANK PEKAO S.A.
Tytuł wpłaty: darowizna
WAŻNE – odliczeniu podlegają tylko darowizny przekazane na rachunek bankowy.

Darowiznę na cele statutowe Fundacji można odliczyć od podstawy opodatkowania.
Od dochodu można odliczyć darowizny osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.) oraz darowizny od osób prawnych do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: art. 26 ust. 1 pkt. 9, pkt 6b art. 26 ust. 5 art. 26 ust. 7 pkt. 2
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: art.3 ust 2 i 3, art. 4
Art. 4. 1. 14) Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie: 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Fundatorem Fundacji jest TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.
Fundacja powstała 23 lutego 2006 roku.

Celem Fundacji AnimaFilm, jest upowszechnianie kultury filmowej przez szeroko rozumianą edukację filmową dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz promocji i rozwoju polskiego filmu animowanego, ze szczególnym wskazaniem na filmy autorskie i filmy animowane dla dzieci.

Fundacja realizuje swoje cele przez:
– Promowanie produkcji polskich filmów dla dzieci poprzez wspieranie festiwali i przeglądów filmowych.
– Promowanie i wspieranie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, mających na celu popularyzowanie polskiej twórczości filmowej.
– Edukację filmową i upowszechnianie kultury filmowej.
– Wspieranie oraz promocja artystycznej twórczości filmowej, ze szczególnym wskazaniem na twórców związanych z Poznaniem.
– Wspieranie i promocja młodych twórców animacji (debiut i 1-szy film po debiucie).
– Upowszechnianie polskiej tradycji filmowej, jako elementu dziedzictwa kulturowego.
– Udzielanie pomocy finansowej wartościowym ideowo i artystycznie projektom filmów dla dzieci, ze szczególnym wskazaniem na filmy animowane, zarówno na etapie wspierania developmentu, produkcji i promocji.
– Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej wartościowym projektom filmowym związanych z kulturą i sztuką regionalną.
– Udzielanie pomocy finansowej programom szkolenia i doskonalenia kadr zawodowych związanych z produkcją filmów ze szczególnym wskazaniem na filmy animowane i edukację filmową.
– Wykorzystywanie środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywność kulturalną społeczeństwa, ze szczególnym wskazaniem na dzieci i młodzież.
– Angażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz kultury, sztuki i edukacji filmowej szczególnie dzieci i młodzieży.
– Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe osób działających w sferze twórczości i kultury filmowej.
– Prezentacja polskiej sztuki filmowej poza granicami kraju – promowanie polskich twórców i ich twórczości filmowej.
– Organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form oświatowych i edukacyjnych w zakresie celów fundacji.

Projekt logo Fundacji AnimaFilm: Elżbieta Kandziora


 • Alina Góral

  Alina Góral

  Alina Góral – Członek Zarządu Fundacji AnimaFilm 2006 – 2019

 • SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 5 EDYCJA

  SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 5 EDYCJA

  Shares 01.03.2017 – 31.12.2017 SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 5 EDYCJA 13 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży Projekt współfinansowany przez

 • SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 4 EDYCJA

  SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 4 EDYCJA

  Trwałym rezultatem warsztatów jest nauczenie dzieci „oglądania filmów ze zrozumieniem” na podobnej zasadzie, jak dzieci uczą się „czytania ze zrozumieniem”, zbudowanie podstawowych kompetencji do samodzielnego wyboru i oceny oglądanych filmów.

 • SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 3 EDYCJA

  SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 3 EDYCJA

  Krótka historia kina, definicja filmu; podstawowe rodzaje filmów: fabuła, dokument, animacja (krótka charakterystyka); jak zbudowany jest film, podstawowe pojęcia; język filmu, definicja planów filmowych, kadru, ujęcia, sceny, sekwencji, tu: analiza budowy filmu na wybranym scenopisie obrazkowym.

 • SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 2 EDYCJA

  SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 2 EDYCJA

  Warsztaty edukacji filmowej mają przybliżyć dzieciom elementarną wiedzę o sztuce filmowej, uczyć świadomego oglądania filmów i poznania języka filmowego

 • SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW

  SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW

  Celem warsztatów jest przekazanie jak najszerszemu kręgowi młodych odbiorców sztuki filmowej, podstawowej wiedzy o filmie, prezentacja różnych technik i gatunków animacji oraz kolejnych etapów powstawania filmu.

 • WARSZTATY ANIMACJI 2D

  WARSZTATY ANIMACJI 2D

  Warsztaty animacji 2D dla profesjonalistów, mają na celu naukę lub doskonalenie umiejętności twórczych w zakresie posługiwania się narzędziami nowych technologii dla tworzenia filmów animowanych, gier komputerowych czy stron www w oparciu o program Toon Boom Animate, który jest unikatowym kompleksowym, profesjonalnym oprogramowaniem do animacji dla najlepszych animatorów, opartym na wektorach.

 • SZTUKA ANIMACJI – ANIMACJA SZTUKI

  SZTUKA ANIMACJI – ANIMACJA SZTUKI

  TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, to wytwórnia filmowa, w której poznańscy artyści: scenarzyści, reżyserzy, plastycy, kompozytorzy, animatorzy, operatorzy obrazu zrealizowali filmy znane i nagradzane na całym świecie oraz mają znaczący wkład w rozwój polskiej kinematografii i w promocję kultury filmowej miasta Poznania.

 • WARSZTATY ANIMACJI FILMOWEJ

  WARSZTATY ANIMACJI FILMOWEJ

  Uczestnicy warsztatów otrzymają do samodzielnej animacji, zaprojektowaną przez siebie postać. Celem ćwiczeń indywidualnych jest ocena zdobytych umiejętności pod katem profesjonalnego posługiwania się programem i samodzielnego tworzenia animacji 2D.

 • OD FILOZOFII DO ANIMACJI

  OD FILOZOFII DO ANIMACJI

  Warsztaty filmowe dla młodzieży popularyzują wiedzę, wzbogacają ofertę zagospodarowania wolnego czasu, promują aktywne uczestnictwo w kulturze. Wychowanie aktywnego i refleksyjnego widza, które przyczynia się do rozwoju dialogu i refleksji nad rolą mediów w codziennym życiu, uświadamia zagrożenia, jakie niesie kultura masowa i łatwy dostęp do produktów kultury niskiej.

Pin It on Pinterest