Fundacja AnimaFilm

 

 

 

Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej AnimaFilm
ul. Aleksandra Fredry 7, 61-701 Poznań
animafilm@tvsfa.com
Tel. 61. 852 01 05

KRS 0000251294, REGON 300253186, NIP 7781434316

Prezes Zarządu 
Ewa Sobolewska

Członkowie Zarządu 
Anna Gałązkowska, Hanna Górnicka-Holeczek 

 

 

 

Alina Góral
Członek Zarządu Fundacji AnimaFilm
2006 – 2019

 

 Osoby fizyczne i prawne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na cele statutowe Fundacji.
Dane potrzebne do dokonania przelewu:
Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej AnimaFilm
ul. Aleksandra Fredry 7, 61-701 Poznań
Nr konta bankowego: 80 1240 6595 1111 0010 2897 4609
Nazwa banku: BANK PEKAO S.A.
Tytuł wpłaty: darowizna
WAŻNE – odliczeniu podlegają tylko darowizny przekazane na rachunek bankowy.

Darowiznę na cele statutowe Fundacji można odliczyć od podstawy opodatkowania.
Od dochodu można odliczyć darowizny osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.) oraz darowizny od osób prawnych do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: art. 26 ust. 1 pkt. 9, pkt 6b art. 26 ust. 5 art. 26 ust. 7 pkt. 2
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: art.3 ust 2 i 3, art. 4
Art. 4. 1. 14) Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie: 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Fundatorem Fundacji jest TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.
Fundacja powstała 23 lutego 2006 roku.

Celem Fundacji AnimaFilm, jest upowszechnianie kultury filmowej przez szeroko rozumianą edukację filmową dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz promocji i rozwoju polskiego filmu animowanego, ze szczególnym wskazaniem na filmy autorskie i filmy animowane dla dzieci.

Projekt logo Fundacji AnimaFilm: Elżbieta Kandziora

 

KARTA TELEWIZJI DZIECIĘCEJ

1.

Dzieci powinny mieć dostęp do programów wysokiej jakości wyprodukowanych specjalnie dla nich, które nie eksploatują dzieci. Poza rozrywką, takie programy powinny umożliwić dzieciom pełny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny.

2.

Dzieci powinny słyszeć, widzieć oraz wyrażać siebie, swoją kulturę, swój język i swoje doświadczenia życiowe przez programy telewizyjne afirmujące poczucie tożsamości, członkostwa w społeczeństwie i miejsca.

3.

Programy dziecięce powinny promować świadomość i uznanie innych kultur na równi z własnym kulturowym pochodzeniem dziecka.

4.

Programy dziecięce powinny posiadać szeroki zasięg rodzajowy i treściowy, ale nie powinny zawierać niepotrzebnych scen gwałtownych i związanych z seksem.

5.

Programy dziecięce powinny być nadawane w regularnych porach, w godzinach, w których mogą je oglądać dzieci oraz powinny być rozpowszechniane poprzez inne szeroko dostępne środki przekazu lub z użyciem innych technologii.

6.

Należy udostępnić wystarczające fundusze na wykonanie takich programów na najwyższym możliwym poziomie jakości.

7.

Organizacje państwowe, produkcyjne, dystrybucyjne i finansujące powinny uznać zarówno wagę, jak i podatność dzieci na programy telewizyjne do nich adresowane oraz podjąć kroki w celu wspierania i chronienia tych programów oraz zapewnić także programy dla dzieci w językach mniejszości.*

 

*Karta Telewizji Dziecięcej, przyjęta przez telewizje publiczne podczas Pierwszego Światowego Szczytu Mediów w 1995 r. została zmieniona podczas Drugiego Światowego Szczytu Mediów w celu uwzględnienia „języków mniejszości”

Fundacja realizuje swoje cele przez:
– Promowanie produkcji polskich filmów dla dzieci poprzez wspieranie festiwali i przeglądów filmowych.
– Promowanie i wspieranie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, mających na celu popularyzowanie polskiej twórczości filmowej.
– Edukację filmową i upowszechnianie kultury filmowej.
– Wspieranie oraz promocja artystycznej twórczości filmowej, ze szczególnym wskazaniem na twórców związanych z Poznaniem.
– Wspieranie i promocja młodych twórców animacji (debiut i 1-szy film po debiucie).
– Upowszechnianie polskiej tradycji filmowej, jako elementu dziedzictwa kulturowego.
– Udzielanie pomocy finansowej wartościowym ideowo i artystycznie projektom filmów dla dzieci, ze szczególnym wskazaniem na filmy animowane, zarówno na etapie wspierania developmentu, produkcji i promocji.
– Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej wartościowym projektom filmowym związanych z kulturą i sztuką regionalną.
– Udzielanie pomocy finansowej programom szkolenia i doskonalenia kadr zawodowych związanych z produkcją filmów ze szczególnym wskazaniem na filmy animowane i edukację filmową.
– Wykorzystywanie środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywność kulturalną społeczeństwa, ze szczególnym wskazaniem na dzieci i młodzież.
– Angażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz kultury, sztuki i edukacji filmowej szczególnie dzieci i młodzieży.
– Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe osób działających w sferze twórczości i kultury filmowej.
– Prezentacja polskiej sztuki filmowej poza granicami kraju – promowanie polskich twórców i ich twórczości filmowej.
– Organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form oświatowych i edukacyjnych w zakresie celów fundacji.

Pin It on Pinterest